◄◄  ◄  ►►  ► 
Οκτώβριος 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ορκωτοί Λογιστές

 

Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές.

Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2013 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Αντώνιος Προκοπίδης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14511) της ελεγκτικής εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Λ. Κηφισίας 124, 115 26, Αθήνα).

Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2012 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Αντώνιος Προκοπίδης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14511) της ελεγκτικής εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Λ. Κηφισίας 124, 115 26, Αθήνα).

Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 2001 – 2002 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Αντώνιος Προκοπίδης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14511) της ελεγκτικής εταιρείας ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Στουρνάρη 25, 106 82 Αθήνα).

Τα πιστοποιητικά των ελέγχων για όλες τις Εταιρίες, σε ενοποιημένη βάση και μη, παρατίθενται στο συνημμένο προσάρτημα κάτω από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής εξέδωσε πιστοποιητικά ελέγχου επί των Πινάκων Ταμειακών Ροών (σε επίπεδο Εταιρείας και σε ενοποιημένο επίπεδο) της χρήσης 2003. Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος Ετήσιου Δελτίου. Επιπροσθέτως, οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές κ. Αντώνιος Προκοπίδης βεβαιώνει ότι κατά τον έλεγχο δεν υπήρξαν διαφωνίες με την Διοίκηση της Εταιρείας κι ότι η Εταιρεία διαθέτει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

Επιπλέον, οι εταιρείες, α) ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ- ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., β) ΔΩΜΑ Α.Ε., γ) ΜΠΑΜΠΗΣΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.& ΣΙΑ, και δ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “INTERNATIONAL PALACE HOTEL Α.Ε. που συμμετέχουν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική Α.Ε.» για τις χρήσεις 2002 – 2003, δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

Φορολογικοί Έλεγχοι

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά, με τακτικό φορολογικό έλεγχο, μέχρι και τη χρήση 1999, τα δε οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Το Δεκέμβριο 2000 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας που αφορούσε τον προσδιορισμό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήματος, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήμου, Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, φόρου υπεραξίας) για τη χρήση 1999. Από στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψε φόρος εισοδήματος μετά των προσαυξήσεων ποσού 330.744 Ευρώ που επιβάρυνε τη διάθεση κερδών της χρήσης 2000.

Η εταιρεία ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. (“Μ.Β.Δ.Τ. Ο.Ε.”), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 99,9%, έχει ελεγχθεί φορολογικά, με τακτικό φορολογικό έλεγχο, μέχρι και τη χρήση 1998, τα δε οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Επισημαίνεται ότι η Μ.Β.Δ.Τ. Ο.Ε. έχει υποβάλει στις 25/7/2000 αιτήσεις στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες για φορολογικό έλεγχο της χρήσης 1999.

Η εταιρεία “ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.” στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει κατά 51%, έχει ελεγχθεί φορολογικά, με τακτικό φορολογικό έλεγχο, μέχρι και τη χρήση 1999, τα δε οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή.

Η ΔΩΜΑ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1998. Από τον έλεγχο αυτό των χρήσεων 1991-1998 δεν προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις σε βάρος της εταιρείας. Η ΔΩΜΑ Α.Ε. υπέβαλε στις 24/7/2000 αίτηση για φορολογικό έλεγχο της ανέλεγκτης χρήσης 1999.

Επίσης, η International Palace Hotel A.E υπέβαλε στις 25/7/2000 αίτηση για φορολογικό έλεγχο όλων των ανέλεγκτων χρήσεών της. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν φορολογικοί έλεγχοι στις ανέλεγκτες χρήσεις από 1993 έως 1998 με βάση την ΑΥΟ 1052506/1380/ΔΕ-Α’/ΠΟΛ1085/5/6/2003 και προέκυψαν φόροι για την πενταετία ύψους € 126.865,48.