◄◄  ◄  ►►  ► 
Δεκέμβριος 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Καταστατικό

 

Η Εταιρεία «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική» Α.Ε. ιδρύθηκε αρχικώς το 1974 (ΦΕΚ 64/01.02.1974), με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και με κύριο μέτοχο τον Χαράλαμπο Αρμ. Βωβό. Η Εταιρεία έλαβε τη σημερινή της επωνυμία με απόφαση της από 23.08.1999 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 8134/11.10.99). Η Εταιρεία έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων και τα γραφεία της βρίσκονται επί της Λεωφ. Κηφίσιας 340 στο Νέο Ψυχικό. Τέλος, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπ. Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου Α.Ε. 2283/01/Β/86Β2282. Η διάρκεια της έχει ορισθεί έχει οριστεί για 50 χρόνια από την ίδρυσή της, ήτοι μέχρι το 2024.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας είναι η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση αστικών ή μη ακινήτων και ειδικότερα:

Η ανέγερση κτιρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων και παραθεριστικών οικισμών επί οικοπέδων οπουδήποτε κειμένων, είτε ανηκόντων ήδη στην Εταιρεία, είτε αγορασμένων από αυτήν, είτε ανηκόντων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά των οποίων θα συμβάλλεται η Εταιρεία κατά το σύστημα της αντιπαροχής και κατά τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και η εκμετάλλευση, με πώληση, μίσθωση, ανταλλαγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο των ανεγειρομένων ως άνω κτιρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων και παραθεριστικών οικισμών στο σύνολο τους ή κατά οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Η μίσθωση οριζοντίων ιδιοκτησιών και η εν συνέχεια υπεκμίσθωσή τους.
Η ανάληψη μελετών, επιβλέψεων και κατασκευής οιωνδήποτε τεχνικών έργων, ανατιθεμένων από φυσικά πρόσωπα, το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Κοινότητες και Ενώσεις οιωνδήποτε προσώπων.
Η διενέργεια οποιασδήποτε συναφούς με τον σκοπό της Εταιρείας πράξεως, ως και κάθε πράξεως που εξυπηρετεί με οποιονδήποτε τρόπο την προαγωγή του εταιρικού σκοπού.
Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
Να συμπράττει με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες.
Σημειώνεται ότι ο καταστατικός σκοπός της Εταιρείας συμπληρώθηκε και αναδιατυπώνθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 23.08.1999 (Φ.Ε.Κ.  8134/11.10.99).

Η Εταιρεία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (Μ.Β.Δ.Τ. Α.Ε.) συμπλήρωσε ήδη τα 25 χρόνια συνεχούς δραστηριότητας στην αξιοποίηση αστικών οικοπέδων είτε μόνη της από την ίδρυση της μέχρι το 1983, είτε με μοχλό ανάπτυξης την ομόρρυθμη εταιρεία ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Μ.Β.Δ.Τ. Ο.Ε.), την οποία συνέστησαν η Εταιρεία και ο κύριος μέτοχός της Χαράλαμπος Αρμ. Βωβός το 1983. Από την 01.01.2000 όλες οι δραστηριότητες της αξιοποίησης αστικών οικοπέδων γίνονται αποκλειστικά και μόνο από την Εταιρεία.

Η συνολική επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων που έχουν ανεγείρει η Εταιρεία και η Μ.Β.Δ.Τ. Ο.Ε. υπερβαίνει τα 500.000 τ.μ.