Ανακοίνωση - 01/11/2016

Ανάκληση της πρόσκλησης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική ανώνυμη εταιρία» στην έκτακτη γενική συνέλευση της 14/11/2016 και νέα πρόσκληση των μετόχων της ανωνύμου εταιρίας «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική ανώνυμη εταιρία» σε νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ.